none

Fixtures w/ Remote Ballasts // Sveteľné zariadenie s ovládacím predradníkom

4Bank/DMX SYS-4804-230U

none

4ft 4Bank System, Univ 230U
(Includes 4Bank Fixture, Ballast, Mounting
Plate, 25ft Head Extension)

4ft 4BANK System, Univ 230
(Obsahuje Lampu,Predradník,Placku,
25 stopový predlžovací kábel)

The 4-Lamp Fixture // 4-trubicové svetlo

 • Built-in Barndoors
 • Removable Lamp Harness, Reflector and Louver
 • Twist-on, locking Center Mount
 • True Match® daylight and tungsten lamps
 • Zabudované klapky
 • Odnímateľný postroj, Reflektor, a Voštinu
 • Twist-on, placku
 • True Match® denné a ranné trubice

Kino Flo’s award winning 4ft 4Bank portable lighting system is reintroduced with a new design.

With new universal voltage from 100VAC to 240VAC, the 4Bank can be used anywhere in the world. The 4Bank is brighter than a 1,000W softlight, yet draws only 2.6A (120VAC), 50% less than the previous model. New features include new graphics, new color coded connectors and new power switches.

The lighter weight 4Bank ballast has the same classic features:
individual light control, HO/Standard switching and the same high quality standards: flicker-free, instant-on, dead quiet operation. Color temperature doesn’t shift when light levels change. With its new and classic features, the popular 4Bank remains to be a favorite tool among lighting professionals in the studio or on location.

Kinoflo, cenou ocenený 4ft 4 bank prenosný svetelný systém sa predstavuje v novom designe.

S novým univerzálnym napájaním od 100V do 240 V môže byť svetlo nasadené všade na svete. 4Bank je svetlejší jak 1000W soft svetlo a to pri čerpaní len 2.6A (120VAC), 50% menej ako predošlí model. Medzi nové funkcie patrí nový grafický design,nové farebné kódovanie a nové konektory.

Váhovo ľachší 4Bank predradník s klasickými funkciami:
Jednotlivo ovládateľné žiarovky, HO/Štandart prepínanie a a rovnaké fukncie vysokej kvality: flicker-free,okamžité zapnutie,a bezzvuková prevádzka.Farebná teplota sa nezmení pri zmene napätia. S týmito novými a klasickými funkciami patrí 4Bank medzi obľúbené pomôcky svietenia profesoinálov v štúdiach alebo v teréne.

Kino Flo - 4Bank
assembly and operation
fadeIn
fadeIn

4Bank System Highlights

 • 4-Lamp remote fixture w/ built-in barndoors
 • Fixture includes removable Lamp Harness, Reflector and Louver
 • Same fixture takes daylight and tungsten lamps, plus visual effects color lamps
 • Mounts to stand, light enough to be hand-held or taped to a wall
 • Removable center mount
 • High output, flicker-free ballasts
 • Universal input voltage from 100-240VAC can be used anywhere in the world
 • Instant-on, dead quiet
 • Individual lamp switching – no color shift
 • HO/Std switching
 • Low amperage draw at 2.6A/120VAC, 1.4A/230VAC
 • Same ballast runs 4ft and 2ft lamps
 • Auto terminate for 4Bank DMX ballast
 • Operates at 1/3 the power of conventional tungsten softlights
 • High color rendering (CRI 95) True Match® lamps in 3200K and 5500K
 • Visual effects lamps available in 420nm blue, 550nm green for blue & green screen application
 • UL listed, CE approved
 • 4-trubicové svetlo so zabudovanými klapkami
 • Svetlo má odnímateľný káblový zväzok,reflektor,a voštinu
 • Dajú sa nasadiť všetky farebné varianty trubíc
 • Uchytenie na statív , ale svetlo je ľahké natoľko,že sa dá držať v ruke alebo pripeniť páskou na stenu.
 • Odnímateľná placka
 • Vysoký sveteľný výkon,flicker-free balast
 • Univerzálne napájanie 100V-240V
 • okamžité zapnutie, bezzvuková prevádzka
 • Individuálne zapínanie jednotlivých trubíc - bez zmeny farebnej teploty
 • HO/ST prepínanie (vysoký výkon / štandard)
 • Nízke prevádzkové napätie 2.6A/120VAC, 1.4A/230VAC
 • Ten istý predradník sa dá použit na 4 a 2 stopové trubice
 • Zabudované dmx ovládanie pri 4 trubicovom balaste
 • Pracuje len s 1/3 energie oproti klasickému žiarovkovému softu
 • Vysoké podanie farieb (CRI 95) True Match® trubice pri 3200K a 5500K
 • Efektové trubice sú dostupné v 420nm modrá,550nm zelená pre zelené a modré kĺúčovanie
 • UL a CE certifikácia

4Bank DMX System Includes // 4trubicový DMX systém obsahuje

slideInLeft

4Bank System // 4 trubicový systém

The 4Bank System was designed as a softlight source that could be plugged into the wall on location. With its narrow profile and size,
the 4Bank could approximate the quality of light from bounced sources without losing set space.

The first thing to note about the 4Bank System is that it consists of four components: 4Bank Fixture (fig. 1), Mounting Plate (fig. 2),
Ballast (fig. 3) and Extension Cable (fig. 4). It was designed in this manner to allow the greatest flexibility when working on film production
where the gaffer and DP are constantly being challenged to light unique locations and problem solve at a moment's notice.

From lighting close-ups in a restaurant location to lighting large blue and green screens, the 4ft 4Bank is the most versatile product in the Kino Flo product range and was the first product developed by Kino Flo more than 25 years ago.

4 trubicový systém bol navrhnutý ako softový svetelný zdroj, ktorý môže byť rovno uchytený na stenu pri natáčaní. S nízkym profilom a veľkosťou a zaručuje kvalitu svetla bez veľkých nárokov na priestor.

Prvá vec, ktorý treba vediet o 4 trubicovom systéme je jeho zloženie 4 komponentov: 4trubicové svetlo (obr. 1), Placka - úchyt (obr. 2), Predradník-balast (obr. 3) a predlžovací kábel (obr. 4). Tento spôsob bo navrhnutý aby umožnil veľkú flexibilitu pri práci na filme, kde Gaffer a DP sú neustale konfrontovaní výzvami na unikátne svetelné lokácie a rýchle riešenia týchto problémov.

Od detailných záberov niekdo v reštaurícii až po veľké zelené a modré pozadia, je 4stopové trubicové svetlo najuniverzálnešií produkt z Kino Flo palety a tento produkt bol vyvinutý pred viac ako 25 rokmi.

The 4Bank Fixture // 4 trubicové svetlo

The 4Bank Fixture houses the lamps and is comprised of a removable Louver, Reflector, and Lamp Harness. The Louver and Reflector are held in place with Velcro fasteners. There is a strain relief on the Lamp Harness to ensure the connectors don’t pull off the lamps during operation. To get the harness away from the fixture, turn the ¼ turn fastener and rotate counter-clockwise to release.

Obal 4 trubicového svetla zahrňa odnímateľné žalúzie, reflektor a trubicový káblový zväzok. Žalúzie a reflekor sú prichytené suchým zipsom. Na trubicovom káblovom zväzku je ochrana, ktorá zabezpečuje aby sa náhodov trubice neodpojili počas prevádzky. Keď chcete uvoľniť káble z obalu treba otočiť sponku o ¼, proti smeru ručičkových hodín aby sa uvoľnili.

fadeIn

The Harness wiring is color-coded. The same color-code must match at each end of the lamp for proper operation.

Trubicový káblový zväzok je farebne označený. Farba sa musí zhodovať na oboch stranách aby lampy riadne fungovali.

fadeIn
none
none
fadeIn

Fixture can be used in several configurations: // Svetlo môže byť použité v niekoľkých konfiguráciách

1) Complete fixture with all components combined.

2) "Harness Only"
The wiring harness is removed from the fixture so that the user can build a softbox, hide behind Plexiglass or rig into tight locations. The wiring harness uses Kino Flo designed lamp connectors that grab the lamp pins so lamps can be operated independently of the fixture.

3) "Harness + Reflector"
Same as above, but may want to use the reflector to give more punch and direction to the light.

4) Can use Louver to give direction to the light or remove louver to give broad coverage over an area, such as lighting blue and green screens etc.

The fixtures can take a variety of lamps. They can be used as a daylight source by using Kino Flo KF55 lamps or a tungsten source using Kino Flo KF32 lamps. A variety of visual effects for blue and green screen as well as designer colors are available.

Kino Flo lamps are color-correct and safety-sleeved. The lamps are safety-sleeved because they can operate inside the fixture or independently with only the wiring harness. Additionally, on a production set the lamps are often changed out. The safety-sleeving offers protection during lamp changes for the user as well as the talent on the set.

1) Kompletné svietidlo so všetkými súčasťami

2) "Len káblový zvätok"
Káblový zväzok sa odstráni z držiaka tak, že užívateľ môže vytvoriť softbox, ktorý môže skovať sa plexisklo alebo priamo alebo upevniť v tesných lokáciách. Káble používaju Kino flom navrhnuté trubicové konektory, ktoré sa uchytia na trubicové kolíky, takže trubice sa dajú použiť nezávysle od obalu svetla.

3) "Káblový zväzok + reflektor"
To isté ako v bode číslo 2 len s tým rozdielom, že niektorý chcú používať aj reflektor na usmernenie a zvýraznenie svetelného toku.

4) Može sa použit mriežka na zmenšenie a usmernenie svetelného uhla, alebo nepoužiť čo zabezpečí široký uhol svietenia , napríklad pri zelenom alebo modrom kľúčovaní.

Do svetla sa dá použiť niekoľko druhov trubíc. Možu byť použité ako zdroj denného svetla S trubicami KF55 alebo ranného svetla S KF32, zelené a modré na kľúčovanie, alebo niekoľko druhov rôznych farieb.

Kino Flo trubice sú farebne korektné a potiahnuté ochrannou fóliou. Táto ochranná fólia zabezpečuje aby pri náhodnom rozbytí trubice nedošlo k úrazu.

Mounting // Uchytenia

none

One of the design features that makes the fixture so popular is the twist-on removable Center Mount. When it's on, the fixture mounts easily to a light stand; when it's off, the fixture is flat and can be hand-held, or hidden in a space too small to place a stand-mounting fixture. When the mount is removed, the grommet holes along the edge of the fixture are designed to allow the fixture to be screwed to a wall or ceiling through its eyelets.

Jednou z konštrukčných vlastností, ktoré robia toto svetlo tak populárne je odnímateľný stredový úchyt - placka. Keď je nasadený na svetle, tak zaručuje ľahké nasadenie na statív, keď je odnaté tak svetlo je ploché a môže byť držané v rukách, schované v malom priestore, ktorý je príliš malý na to aby sa svetlo nasadilo na statív. Po okrajoch obalu svetla sa nachádzaju otvory vďaka, ktorým je možné svetlo uchytiť, alebo priskrutkovať na stenu alebo strop.

none

The standard mount comes with a 3/8" lollipop that clamps into a grip head. The ball and socket mount allows the fixture to be oriented in a broad range of angles. There is also a longer baby-stand mount and a short version (see below). The yellow wire loops are there to provide attachment points for a safety chain.

Štandartný úchyť prichádza s 3/8" lollipopom - na upevnenie do grip head - hlavy. Gulička zaručuje natáčanie svetla do veľa možných uhlov. Je tu aj možnosť dlhšieho baby-stand upevnenia alebo kratšieho. Žlté káblové očko na obale slúži na pripevnenie ochrannej retiazky.

none

4Bank mounting options include MTP-KF41 Mount with 3/8" Pin (10mm); MTP-BF41 Mount with Baby Receiver (16mm); MTP-BL41S Mount with Baby Short (16mm).

4Bank montážne možnosti zahŕňajú MTP-KF41 Úchyt s 3/8" Pinom (10mm); MTP-BF41Úchyt s Baby Receiver (16mm); MTP-BL41S Úchyt s Baby Short (16mm).

none
none

MTP-L Kino 41 Lollipop w/ 3/8” Pin
MTP-LB Kino 41 Lollipop w/ Baby Receiver
MTP-LBS Kino 41 Lollipop w/ Baby Receiver Short

Double mounting options include
MTP-KF41 Mount with 3/8" Pin (10mm);
MTP-BF41 Mount with Baby Receiver (16mm);
MTP-BF41S Mount with Baby Short (16mm).

2Bank montážne možnosti.
MTP-KF41 Úchyt s 3/8" Pinom (10mm);
MTP-BF41 Úchyt s Baby Receiver (16mm);
MTP-BF41S Úchyt s Baby Short (16mm).

none

A 180° turn loosens the orientation of the mount.
A right turn tightens the mount.

180° otočenie do ľava slúži na uvoľnenie
doprava na pritahnutie uchytenia.

none

The tension on the lock lever may be adjusted by pulling the handle away from the mount.
This disengages the handle from the screw mechanism and allows the lever to be reoriented.

Napätie na páku zámku môže byť nastavená vytiahnutím rukoväte smerom od držiaka.
Tento uvoľní rukoväť skrutky a umožní zmeniť polohu rukoväte.

none

A Ballast Baby Mount (MTP-BAL) is available as an accessory.

The MTP-BAL can be used with a Mafer clamp to mount the ballast onto a stand, for example.

Úchyt na balast (MTP-BAL) je tiež dostupný ako príslušenstvo.
Napríklad môže byť použitý s klemou na uchytenie napríklad na statív.

The Double Ballast // Double predradník

fadeIn
fadeIn

All the features of the Double fixture would be useless if Kino Flo had not developed its own ballasts that could run the fixture heads remotely. Unlike conventional architectural ballasts that need to operate three feet to six feet from the fixture head, Kino Flo ballasts can operate the fixture heads from up to 75 feet (3 x 25ft extension cables).

The Kino Flo Double ballast is a high output, high frequency electronic ballast with universal input voltage from 100-240VAC that can operate two lamps (4ft or 2ft) up to 75 feet between ballast and fixture. The ballast sends a high output current to the lamps to drive the light as brightly as possible. Its high frequency electronics prevent any type of flicker as well. Custom electronic engineering ensures stable operation without magnetic hum or cooling fans to interfere with the sound recording on set.

Všetky funkcie Double svetla by boli zbytočné, pokiaľ by Kino Flo nevyvinul vlastné predradníky, ktoré umožňujú ovládanie svetla.Bežne dostupné predradníky umožňujú prevádzku svetla na vzdialenosť 3 až 6 stôp. cca 1 až 2 metre, Kino Flo balasty umožňujú ovládanie svetla až do 75 stôp cca 22,5metra (3 x 25ft predlžovací kábel).

Kino Flo Double predradník je vysoko výkonný,vysokofrekvenčný elektronický predradník s univerzálnym vstupným napätím 100-240VAC, ktorý umožňuje napájanie dvoch trubíc (4ft alebo 2ft) až na vzdialenosť 75 stôp. Predradník posiela vysoký prúd priamo do trubíc aby svietili čo najjasnejšie. Vysoká frekvencia elektroniky zaručuje ochranu pred akýmkoľvek blikaním svetla.Vlastná elektronika zaisťuje stabilnú prevádzku, bez magnetického rušenia alebo ventilátorov, aby nerušili nahrávanie zvuku na pľaci.

fadeIn

A) Circular Output Connector: Provides electrical power to the lamp head with the use of a 4Bank extension cable.

B) DMX-In & DMX-Out: DMX-In receives DMX signals from Dimmer Board. DMX-Out relays DMX signals through other Fixtures or Instruments. Note: Each BAL-457 ballast has an “AUTO TERMINATE” feature. The last ballast that does not have an XLR cable attached to the DMX “Out” port will automatically terminate.

C) DMX Address: Sets DMX Address of Fixture. (Channels 1~4 = Lamps; Channel 5 = 4ft/2ft)

D) DMX OK: Lights if valid DMX signal is present and conforms to DMX512/1990 protocol.

E) Manual Switches: Turns lamps on and off manually.

F) Lamp Select Switch: Set to 4ft for 4ft lamps and 2ft for 2ft lamps.

G) Fuse: Provides circuit protection. Note: If Fuse is “blown” or “open”, replace with same type of fuse rating as marked.